2 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල 결합각(도)

ක්‍රියාකාරකම්