2 хайлтын үр дүн 결합각(도)-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд