Coulomb's law


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Coulomb's law
वर्णन HTML5 sim.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Coulomb, charge, distance, electric, force, k constant
सादश्य कुलोम्ब चा नियम (HTML5)


लेखक Roland Van Kerschaver
शाळा/संस्था Royal Atheneum Bruges
दाखल दिनांक 1/10/19
आद्यवत 1/10/19