Coulomb's law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Coulomb's law
Mô tả HTML5 sim.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Coulomb, charge, distance, electric, force, k constant
Mô phỏng Định luật Coulomb (HTML5)


Tác giả Roland Van Kerschaver
Trường / Tổ chức Royal Atheneum Bruges
Ngày đăng ký 10/01/2019
Ngày cập nhật 10/01/2019