Математик

Screenshot of the simulation Математик дүүжингийн лаборатори
Математик дүүжингийн лаборатори
Screenshot of the simulation Plinko магадлалын түгэлт
Plinko магадлалын түгэлт
Screenshot of the simulation Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл
Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл
Screenshot of the simulation Арвыг Үүсгэх
Арвыг Үүсгэх
Screenshot of the simulation Арифметик
Арифметик
Screenshot of the simulation Бутархай: Тэнцэтгэл
Бутархай: Тэнцэтгэл
Screenshot of the simulation Бутархай: Холимог Тоо
Бутархай: Холимог Тоо
Screenshot of the simulation Бутархайн Харьцуулалт
Бутархайн Харьцуулалт
Screenshot of the simulation Бутархай: Тайлбар
Бутархай: Тайлбар
Screenshot of the simulation Бутархайг Бүтээх
Бутархайг Бүтээх
new-ribbon Screenshot of the simulation Векторын Нийлбэр
Векторын Нийлбэр
new-ribbon Screenshot of the simulation Векторын Нийлбэр: Томъёо
Векторын Нийлбэр: Томъёо
Screenshot of the simulation Квадрат Функцын График
Квадрат Функцын График
Screenshot of the simulation Графикийн тооцоолол
Графикийн тооцоолол
Screenshot of the simulation Масс ба Пүрш
Масс ба Пүрш
new-ribbon Screenshot of the simulation Муруйг тодорхойлох
Муруйг тодорхойлох
Screenshot of the simulation Налуу-Хэрчимийн График
Налуу-Хэрчимийн График
Screenshot of the simulation Нэгжийн харьцаа
Нэгжийн харьцаа
Screenshot of the simulation Омын хууль
Омын хууль
Screenshot of the simulation Талбай байгуулагч
Талбай байгуулагч
Screenshot of the simulation Талбайн Загвар Бутархайгаар
Талбайн Загвар Бутархайгаар
Screenshot of the simulation Талбайн Загварын Танилцуулга
Талбайн Загварын Танилцуулга
Screenshot of the simulation Талбайн Загварын Үржвэр
Талбайн Загварын Үржвэр
Screenshot of the simulation Талбайн загварын Алгебр
Талбайн загварын Алгебр
Screenshot of the simulation Тооцоолол
Тооцоолол
Screenshot of the simulation Тригно Аян
Тригно Аян
Screenshot of the simulation Тэнцвэрийн хууль
Тэнцвэрийн хууль
Screenshot of the simulation Тэнцэтгэл Судлах
Тэнцэтгэл Судлах
Screenshot of the simulation Тэнцэтгэл Судлах: Хоёр Хувьсагч
Тэнцэтгэл Судлах: Хоёр Хувьсагч
Screenshot of the simulation Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн
Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн
Screenshot of the simulation Фурьей: Долгион хийх
Фурьей: Долгион хийх
Screenshot of the simulation Хамаарлын Тоглоомын талбай
Хамаарлын Тоглоомын талбай
Screenshot of the simulation Хамгийн бага Квадратын Регресс
Хамгийн бага Квадратын Регресс
Screenshot of the simulation Цохны Хувьсгал
Цохны Хувьсгал
Screenshot of the simulation Чавхдасны Долгион
Чавхдасны Долгион
Screenshot of the simulation Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн
Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн
Screenshot of the simulation Шулууны График
Шулууны График
Screenshot of the simulation Шуурхай Өөрчлөх
Шуурхай Өөрчлөх
Screenshot of the simulation Явж буй Хүн
Явж буй Хүн
Screenshot of the simulation Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн
Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн
Screenshot of the simulation Үйлдэл бүтээгч
Үйлдэл бүтээгч
new-ribbon Screenshot of the simulation Number Line: Integers
Number Line: Integers