176 хайлтын үр дүн vectors addition-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд