64 хайлтын үр дүн vector sign-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд