136 хайлтын үр дүн vector addition-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд