274 хайлтын үр дүн series circuit-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд