128 хайлтын үр дүн magnetic field-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд