279 хайлтын үр дүн gravitational force-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд