65 хайлтын үр дүн friction - force - acceleration-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд