186 хайлтын үр дүн average atomic mass-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд