139 хайлтын үр дүн atomic structure-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд