56 хайлтын үр дүн Spesific Heat-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд