152 хайлтын үр дүн RC Circuits-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд