307 хайлтын үр дүн Circuits Parallel series amperage resistance-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд