Густина - Густина | Маса | Волумен - PhET Interactive Simulations

Густина

Flash sims are no longer supported in modern browsers.
Learn more

Густина simulation

Topics

  • Густина
  • Маса
  • Волумен

Sample Learning Goals

  • Опишете како концептот на густината се поврзан со масата на објектот и волуменот.
  • Објаснете како објекти од слична маса може да имаат различен волумен, како и објектите од сличен обем може да има различни маси.
  • Објаснете зошто се менува масата на објектот или волуменот не влијае на неговата густина (односно, се разбере густина како интензивна сопственост).
  • Измерете ја големината на волуменот на објектот со набљудување на количеството на течност кое се дислоцира.
  • Идентификувајте непознат материјал, со пресметување на неговата густина и споредете ја со маса на познати густини.

System Requirements

Flash;

Flash sims are no longer supported in modern browsers.
Learn more

Version 1.05


Flash sims are no longer supported in modern browsers. Learn more


Donate to help us continue converting sims to HTML5!