čeština (Češki)

Kiselo-lužnate otopine (HTML5) HTML Acidobazické roztoky (HTML5) Download Run now
- Java Acidobazický roztok Download Run now
Alfa raspad Java Alfa rozklad Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Aritmetika (HTML5) Download Run now
Međudjelovanje atoma Java Atomická interakce Download Run now
Ravnoteža poluge (HTML5) HTML Rovnováha (HTML5) Download Run now
- Java Rovnováha Download Run now
Izjednačavanje kemijskih jednadžbi (HTML5) HTML Vyčíslování chemických rovnic (HTML5) Download Run now
- Java Bilanční chemické rovnice Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML Balonek a statická elektřina (HTML5) Download Run now
Statički elektricitet Java Balonek a statická elektřina Download Run now
Plinski Zakoni Java Balóny a Archimedův zákon Download Run now
Jednostavni strujni krug Java Obvod s baterií a rezistorem Download Run now
Napon (elektromotorna sila) baterije Java Napětí baterie Download Run now
- HTML Laboratoř pro Lambertův-Beerův zákon (HTML5) Download Run now
- Java Beerův zákon Download Run now
Lom svjetlosti (HTML5) HTML Lom světla (HTML5) Download Run now
- Java Lom světla Download Run now
Beta Decay Java Beta rozklad Download Run now
Spektar crnog tijela (HTML5) HTML Spektrum černého tělesa (HTML5) Download Run now
Zračenje crnog tijela Flash Spektrum černého tělesa Download Run now
Složi razlomak Java Sestav zlomek Download Run now
sastavi molekulu Java Stavba molekuly Download Run now
Napravi atom (HTML5) HTML Stavba atomu (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java Stavba atomu Download Run now
density-and-buoyancy Flash Vztlak Download Run now
- Flash calculus-grapher Download Run now
Kondenzatori Java Deskový kondenzátor Download Run now
- HTML Laboratoř s kondenzátory (HTML5) Download Run now
- HTML Náboje a pole (HTML5) Download Run now
Naboj i Električno polje Flash Náboj a pole Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova Java Konstrukce obvodů Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova (HTML5) HTML Stavebnice obvodů: DC (HTML5) Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova (samo DC) Java Konstrukce obvodů (stejnosměrných) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
- Flash Srážky Download Run now
Kako vidimo boje? (HTML5) HTML Barevné vidění (HTML5) Download Run now
Kako vidimo boje? Java Barevné vidění Download Run now
- HTML Koncentrace (HTML5) Download Run now
- Java Látková koncentrace Download Run now
Vodljivost Java vodivost Download Run now
Coulombov zakon (HTML5) HTML Coulombův zákon (HTML5) Download Run now
Prilagodba krivulje (HTML5) HTML Proložení křivkou (HTML5) Download Run now
Gustoća Flash Hustota Download Run now
- Java Stravování a cvičení Download Run now
Električno polje naboja Java zobrazení elektrického pole Download Run now
Električni hokej! Naboj umjesto paka! Java Elektrický Hokej Download Run now
Oblici energije i energetske promjene (HTML5) HTML Formy energie a její přeměny (HTML5) Download Run now
Oblici energije i energetske promjene Java Formy energie a její přeměny Download Run now
Zakon sačuvanja energije Java Energetický Skate Park Download Run now
Energija u skejt parku: osnove (HTML5) HTML Skatepark energie: základy (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Istraživanje jednadžbi (HTML5) HTML Průzkumník rovnosti (HTML5) Download Run now
Faradayeva elektromagnetska indukcija Java Faradayova elektromagnetická laboratoř Download Run now
Faradayev zakon (HTML5) HTML Faradayův zákon (HTML5) Download Run now
Faradayev zakon indukcije Flash Faradayův zákon Download Run now
- Java Tlak kapaliny a průtoku Download Run now
Koncept sile Java Síla na jedné přímce Download Run now
Forces and Motion Java Síla a Pohyb Download Run now
Sile i gibanje: Osnove (HTML5) HTML Síly a pohyb: základy (HTML5) Download Run now
- Java Síla a pohyb Download Run now
Sparivanje razlomaka Java Hledání rovností - hra Download Run now
Uvod u razlomke Java Úvod do zlomků Download Run now
Trenje (HTML5) HTML Tření (HTML5) Download Run now
Trenje Flash Tření Download Run now
Graditelj funkcija (HTML5) HTML Tvůrce funkcí (HTML5) Download Run now
- HTML Vlastnosti plynu (HTML5) Download Run now
Svojstva Plinova Java Vlastnosti plynu Download Run now
- HTML Základy exprese genů (HTML5) Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
Optička Klupa Flash geometric-optics Download Run now
Crtanje pravaca Java Kreslení přímky Download Run now
Gravitacija i Orbite Java Gravitace a oběžná dráha Download Run now
Laboratorij gravitacijske sile (HTML5) HTML Gravitační laboratoř (HTML5) Download Run now
- Java Gravitační laboratoř Download Run now
Istraži gravitaciju: Osnove (HTML5) HTML Gravitační laboratoř: základy (HTML5) Download Run now
Učinak staklenika Java Skleníkový efekt Download Run now
Hookov zakon (HTML5) HTML Hookův zákon (HTML5) Download Run now
Izotopi i atomska masa (HTML5) HTML Izotopy a relativní atomová hmotnost (HTML5) Download Run now
Izotopi i Atomska Masa Java Izotopy a atomová hmotnost Download Run now
Johntra Volta (HTML5) HTML Džon Travoltáž (HTML5) Download Run now
Laseri Java Lasery Download Run now
- HTML Regrese metodou nejmenších čtverců (HTML5) Download Run now
Mjesečeva sonda Flash Lunární modul Download Run now
Magnet i Kompas Java Magnet a kompas Download Run now
Magneti i Elektromagneti Java Magnety a elektromagnety Download Run now
Mase i opruge (HTML5) HTML Hmotnosti a pružiny (HTML5) Download Run now
mass-spring-lab Flash Závaží a pružiny Download Run now
Zanimacje s brzinom i akceleracijom Java Hra s bludištěm Download Run now
- Java Membránové Kanály Download Run now
Mikrovalovi Java mikrovlny Download Run now
- HTML Molarita (HTML5) Download Run now
- Java Látková koncentrace Download Run now
- HTML Molekulární polarita (HTML5) Download Run now
- Java Molekulární polarita Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML Molekuly a světlo (HTML5) Download Run now
- Java Molekuly a světlo Download Run now
- HTML Tvary molekul (HTML5) Download Run now
- Java Tvary molekul Download Run now
- HTML Tvary molekul: základy (HTML5) Download Run now
- Java Tvary molekul: Základy Download Run now
Odnos brzine i akceleracije Java Pohyb ve 2D Download Run now
Gibanje Java Chodící panáček Download Run now
Solarni sustavi Flash Moje sluneční soustava Download Run now
- Java Přírodní výběr Download Run now
- HTML Neuron (HTML5) Download Run now
- Java neuron Download Run now
Nuklearna fisija Java Štěpení jader Download Run now
Ohmov Zakon (HTML5) HTML Ohmův zákon (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon Flash Ohmův zákon Download Run now
Matematičko njihalo (HTML5) HTML Laboratoř a kyvadlo (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash pendulum-lab Download Run now
Fotoelektrični efekt Java Fotoelektrický efekt Download Run now
pH skala (HTML5) HTML pH stupnice (HTML5) Download Run now
pH Java pH stupnice Download Run now
- HTML pH stupnice: základy (HTML5) Download Run now
- Java Tektonika zemských desek Download Run now
Gibanje projektila Flash Pohyb střely Download Run now
- Flash Vyzařující Náboj Download Run now
Radioactive Dating Game Java Radioaktivní datování hry Download Run now
Radio Valovi Java Rádiové vlny a Eektromagnetická pole Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Rampa: Síla a Pohyb Download Run now
- HTML Reaktanty, produkty a zbytky (HTML5) Download Run now
- Java Reaktanty, produkty a nezreagované Download Run now
Brzina reakcija Java Reakce a ceny Download Run now
Električna otpornost vodiča (HTML5) HTML Odpor drátu (HTML5) Download Run now
Otpor vodiča Flash Odpor v drátu Download Run now
- Flash Resonance Download Run now
Reverzibilan proces Java Vratné reakce Download Run now
Luna park za bube i žohare Java Beruščin kolotoč Download Run now
Rutherfordovo raspršenje (HTML5) HTML Rutherfordův rozptyl (HTML5) Download Run now
Rutherfordovo raspršenje Java Rutherfordův rozptyl Download Run now
Struja i signal Java obvod signálu Download Run now
Soli i njihova topljivost Java soli a rozpustnost Download Run now
Zvuk Java zvuk Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML Stavy hmoty (HTML5) Download Run now
Agragatna stanja tvari Java Stavy hmoty Download Run now
Stanje materije: osnovno Java Stavy hmoty: Základy Download Run now
Stern-Gerlachov eksperiment Flash Stern-Gerlach Experiment Download Run now
Otopine šećera i soli Java Cukr a sůl řešení Download Run now
Tijelo na kosini Java Rampa Download Run now
Moment sile Java Moment síly Download Run now
Pod tlakom (HTML5) HTML Pod tlakem (HTML5) Download Run now
- Java Tlak kapalin Download Run now
Zbrajanje vektora (HTML5) HTML Sčítání vektorů (HTML5) Download Run now
Zbrajanje vektora Flash Sčítání vektorů Download Run now
Wave Interference (HTML5) HTML Interference vln (HTML5) Download Run now
Interferencija valova Java Vlnová interference Download Run now
Valovi na užetu (HTML5) HTML Vlnění na vlákně (HTML5) Download Run now
Valovi na žici Flash Vlnění na vlákně Download Run now
Valovi - uvod (HTML5) HTML Vlny: úvod (HTML5) Download Run now

Simulacije koje još nisu prevedene na Češki

Preostale simulacije mogu biti prevedene koristeći PhET prevoditeljski alat.