čeština (Checo)

Soluciones Ácido-Base (HTML5) HTML Acidobazické roztoky (HTML5) Download Run now
Soluciones de Ácido-Base Java Acidobazický roztok Download Run now
Desintegración Alfa Java Alfa rozklad Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML Aritmetika (HTML5) Download Run now
Interacciones Atómicas Java Atomická interakce Download Run now
Ley de Equilibrio (HTML5) HTML Rovnováha (HTML5) Download Run now
Ley de Equilibrio Java Rovnováha Download Run now
Balanceando Ecuaciones Químicas (HTML5) HTML Vyčíslování chemických rovnic (HTML5) Download Run now
Balanceando Ecuaciones Químicas Java Bilanční chemické rovnice Download Run now
Globos y Electricidad Estática Java Balonek a statická elektřina Download Run now
Globos y Flotabilidad Java Balóny a Archimedův zákon Download Run now
Globos y Electricidad Estática (HTML5) HTML Balonek a statická elektřina (HTML5) Download Run now
Circuito de la Resistencia de una Batería Java Obvod s baterií a rezistorem Download Run now
Voltaje de una Pila Java Napětí baterie Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer (HTML5) HTML Laboratoř pro Lambertův-Beerův zákon (HTML5) Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer Java Beerův zákon Download Run now
Curvando la luz (HTML5) HTML Lom světla (HTML5) Download Run now
Curvando la Luz Java Lom světla Download Run now
Desintegración Beta Java Beta rozklad Download Run now
Espectro del cuerpo negro (HTML5) HTML Spektrum černého tělesa (HTML5) Download Run now
Espectro del Cuerpo Negro Flash Spektrum černého tělesa Download Run now
Crear una Fracción Java Sestav zlomek Download Run now
Construir una Molécula Java Stavba molekuly Download Run now
Crear un Átomo (HTML5) HTML Stavba atomu (HTML5) Download Run now
Crear un Átomo Java Stavba atomu Download Run now
Flotabilidad Flash Vztlak Download Run now
Graficador de Cálculo Flash calculus-grapher Download Run now
Laboratorio de Condensadores Java Deskový kondenzátor Download Run now
Laboratorio de Condensadores: Básico (HTML5) HTML Laboratoř s kondenzátory (HTML5) Download Run now
Cargas y Campos (HTML5) HTML Náboje a pole (HTML5) Download Run now
Cargas y Campos Flash Náboj a pole Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (AC+DC) Java Konstrukce obvodů Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (AC+DC), Laboratorio Virtual Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (Solo DC) Java Konstrukce obvodů (stejnosměrných) Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (Solo DC), Laboratorio Virtual Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Laboratorio de Colisiones Flash Srážky Download Run now
La Visión del Color (HTML5) HTML Barevné vidění (HTML5) Download Run now
La Visión del Color Java Barevné vidění Download Run now
Concentración (HTML5) HTML Koncentrace (HTML5) Download Run now
Concentración Java Látková koncentrace Download Run now
Conductividad Java vodivost Download Run now
Ley de Coulomb (HTML5) HTML Coulombův zákon (HTML5) Download Run now
Densidad Flash Hustota Download Run now
Alimentación & Ejercicio Java Stravování a cvičení Download Run now
Campo Eléctrico de los Sueños Java zobrazení elektrického pole Download Run now
Campo Eléctrico de Hockey Java Elektrický Hokej Download Run now
Formas y Cambios de Energía (HTML5) HTML Formy energie a její přeměny (HTML5) Download Run now
Formas y Cambios de Energía Java Formy energie a její přeměny Download Run now
Energía en el Parque del Patinador Java Energetický Skate Park Download Run now
Energía en el Parque del Patinador:Fundamentos (HTML5) HTML Skatepark energie: základy (HTML5) Download Run now
Energía en el Parque del Patinador:Fundamentos Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Explorador de Igualdad (HTML5) HTML Průzkumník rovnosti (HTML5) Download Run now
Laboratorio Electromagnético de Faraday Java Faradayova elektromagnetická laboratoř Download Run now
Ley de Faraday (HTML5) HTML Faradayův zákon (HTML5) Download Run now
Ley de Faraday Flash Faradayův zákon Download Run now
Presión de Fluido y Flujo Java Tlak kapaliny a průtoku Download Run now
Fuerzas en 1 Dimensión Java Síla na jedné přímce Download Run now
Fuerzas y Movimiento Java Síla a Pohyb Download Run now
Fuerzas y Movimiento:Fundamentos (HTML5) HTML Síly a pohyb: základy (HTML5) Download Run now
Fuerzas y Movimiento:Fundamentos Java Síla a pohyb Download Run now
Comparador de Fracciones Java Hledání rovností - hra Download Run now
Introducción a las Fracciones Java Úvod do zlomků Download Run now
Fricción (HTML5) HTML Tření (HTML5) Download Run now
Fricción Flash Tření Download Run now
Generador de Funciones (HTML5) HTML Tvůrce funkcí (HTML5) Download Run now
Propiedades de los Gases Java Vlastnosti plynu Download Run now
Generador Java Generator Download Run now
Óptica Geométrica Flash geometric-optics Download Run now
Graficando Líneas Java Kreslení přímky Download Run now
Gravedad y Órbitas Java Gravitace a oběžná dráha Download Run now
Laboratorio de Fuerza Gravitacional (HTML5) HTML Gravitační laboratoř (HTML5) Download Run now
Laboratorio de Fuerza Gravitacional Java Gravitační laboratoř Download Run now
El Efecto Invernadero Java Skleníkový efekt Download Run now
Ley de Hook (HTML5) HTML Hookův zákon (HTML5) Download Run now
Isótopos y Masa Atómica (HTML5) HTML Izotopy a relativní atomová hmotnost (HTML5) Download Run now
Isótopos y Mása Atómica Java Izotopy a atomová hmotnost Download Run now
John Travoltaje (HTML5) HTML Džon Travoltáž (HTML5) Download Run now
Láseres Java Lasery Download Run now
Regresión de Mínimos Cuadrados (HTML5) HTML Regrese metodou nejmenších čtverců (HTML5) Download Run now
Aterrizaje Lunar Flash Lunární modul Download Run now
Imán y Brújula Java Magnet a kompas Download Run now
Imanes y Electroimanes Java Magnety a elektromagnety Download Run now
Masas & Resortes Flash Závaží a pružiny Download Run now
Juego del Laberinto Java Hra s bludištěm Download Run now
Canales de una Membrana Java Membránové Kanály Download Run now
Mocroondas Java mikrovlny Download Run now
Molaridad (HTML5) HTML Molarita (HTML5) Download Run now
Molaridad Java Látková koncentrace Download Run now
Polaridad de la Molécula (HTML5) HTML Molekulární polarita (HTML5) Download Run now
Polaridad de la Molécula Java Molekulární polarita Download Run now
Moléculas y Luz (HTML5) HTML Molekuly a světlo (HTML5) Download Run now
Moléculas y Luz Java Molekuly a světlo Download Run now
Formas de una Molécula (HTML5) HTML Tvary molekul (HTML5) Download Run now
Formas de la Molécula Java Tvary molekul Download Run now
Formas de una molécula: Fundamentos (HTML5) HTML Tvary molekul: základy (HTML5) Download Run now
Formas de las Moléculas: Fundamentos Java Tvary molekul: Základy Download Run now
Movimiento en 2D Java Pohyb ve 2D Download Run now
El Hombre en Movimiento Java Chodící panáček Download Run now
Mi Sistema Solar Flash Moje sluneční soustava Download Run now
Selección Natural Java Přírodní výběr Download Run now
Neurona (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
Neurona Java neuron Download Run now
Fisión Nuclear Java Štěpení jader Download Run now
Ley de Ohm (HTML5) HTML Ohmův zákon (HTML5) Download Run now
Ley de Ohm Flash Ohmův zákon Download Run now
Laboratorio de Péndulos Flash pendulum-lab Download Run now
Efecto Fotoeléctrico Java Fotoelektrický efekt Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML pH stupnice (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java pH stupnice Download Run now
Escala de pH: Conceptos Básicos (HTML5) HTML pH stupnice: základy (HTML5) Download Run now
Placas Tectónicas Java Tektonika zemských desek Download Run now
Movimiento del Proyectil Flash Pohyb střely Download Run now
Carga Radiante Flash Vyzařující Náboj Download Run now
Juego de Datación Radiactiva Java Radioaktivní datování hry Download Run now
Ondas de Radio & Campos Electromagnéticos Java Rádiové vlny a Eektromagnetická pole Download Run now
Rampa: Fuerzas y Movimiento Java Rampa: Síla a Pohyb Download Run now
Reaccionantes, Productos y Sobrantes (HTML5) HTML Reaktanty, produkty a zbytky (HTML5) Download Run now
Reactivos, Productos y Sobrantes Java Reaktanty, produkty a nezreagované Download Run now
Velocidad de las Reacciones Java Reakce a ceny Download Run now
Resistencia en un Alambre (HTML5) HTML Odpor drátu (HTML5) Download Run now
Resistencia en un Alambre Flash Odpor v drátu Download Run now
Resonancia Flash Resonance Download Run now
Reacciones Reversibles Java Vratné reakce Download Run now
Revolución de la Mariquita Java Beruščin kolotoč Download Run now
Dispersión de Rutherford (HTML5) HTML Rutherfordův rozptyl (HTML5) Download Run now
Dispersión de Rutherford Java Rutherfordův rozptyl Download Run now
Señal del Circuito Java obvod signálu Download Run now
Sales & Solubilidad Java soli a rozpustnost Download Run now
Sonido Java zvuk Download Run now
Estados de la Materia Java Stavy hmoty Download Run now
Estados de la Materia:Básico Java Stavy hmoty: Základy Download Run now
Experimento de Stern-Gerlach Flash Stern-Gerlach Experiment Download Run now
Soluciones de Azúcar y Sal Java Cukr a sůl řešení Download Run now
La Rampa Java Rampa Download Run now
Torque Java Moment síly Download Run now
Bajo Presión (HTML5) HTML Pod tlakem (HTML5) Download Run now
Bajo Presión Java Tlak kapalin Download Run now
Adición de Vectores Flash Sčítání vektorů Download Run now
Interferencia de Ondas Java Vlnová interference Download Run now
Ondas en una cuerda (HTML5) HTML Vlnění na vlákně (HTML5) Download Run now
Onda en una cuerda Flash Vlnění na vlákně Download Run now

Simulaciones PhET aún no Traducidas al Checo

Las simulaciones restantes pueden ser traducidas usando la Utilidad de traducción de PhET .