Colission Lab colorado


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Colission Lab colorado
شرح Collision lab experiment showing the collision between 2 balls.
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Collision lab، Elasticity، Kinetic energy، Linear momentum
شبیه سازی ها آزمایشگاه برخورد


نویسنده Omar Kardosha
مدرسه / سازمان University of Sharjah
ارسال شده 11/23/20
بروزرسانی شده 11/23/20