Colission Lab colorado


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Colission Lab colorado
Mô tả Collision lab experiment showing the collision between 2 balls.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Collision lab, Elasticity, Kinetic energy, Linear momentum
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Omar Kardosha
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 23/11/2020
Ngày cập nhật 23/11/2020