Densità


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Densità
شرح It is a version 2 of the activity proposed earlier and a file with answers.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل آری
زبان ایتالیایی
کلید واژه densità، galleggiamento، massa، volume
شبیه سازی ها چگالی


نویسنده Natasha S
مدرسه / سازمان Technical School
ارسال شده 11/24/17
بروزرسانی شده 11/24/17