Standard Adding Algorithm Demonstration


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Standard Adding Algorithm Demonstration
شرح Use Make Ten to demonstrate how the standard algorithm works.
موضوع ریاضیات
سطح دبستان
نوع نمایش
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه adding، adding algorithm
شبیه سازی ها یک ده بساز (HTML5)


نویسنده Beth Stade
ایمیل تماس bethstade@comcast.net
مدرسه / سازمان Univeristy of Colorado
ارسال شده 3/3/17
بروزرسانی شده 3/6/17