Standard Adding Algorithm Demonstration


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Standard Adding Algorithm Demonstration
Mô tả Use Make Ten to demonstrate how the standard algorithm works.
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5
Loại Chứng minh
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá adding, adding algorithm
Mô phỏng Tạo ra 10 (HTML5)


Tác giả Beth Stade
Email liên lạc bethstade@comcast.net
Trường / Tổ chức Univeristy of Colorado
Ngày đăng ký 03/03/2017
Ngày cập nhật 06/03/2017