h


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان h
شرح h
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل آری
زبان انگلیسی
کلید واژه h
شبیه سازی ها گرانش و مدار، آزمایشگاه نیروی گرانش (HTML5)، آرمایشگاه نیروی گرانش


نویسنده Bobby Fine
مدرسه / سازمان homeschool
ارسال شده 4/19/16
بروزرسانی شده 4/19/16