Membrane Diffusion


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Membrane Diffusion
شرح
موضوع زیست شناسی
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع آزمایشگاه، پرسش های مفهومی، کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Diffusion، Osmosis
شبیه سازی ها کانال های غشاء


نویسنده Christopher Link
ایمیل تماس clink@hazelwoodschools.org
مدرسه / سازمان Central High School
ارسال شده 9/18/12
بروزرسانی شده 9/26/12