Membrane Diffusion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Membrane Diffusion
Mô tả
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Diffusion, Osmosis
Mô phỏng Các kênh trên màng tế bào


Tác giả Christopher Link
Email liên lạc clink@hazelwoodschools.org
Trường / Tổ chức Central High School
Ngày đăng ký 18/09/2012
Ngày cập nhật 26/09/2012