Rutherford Experiment


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Rutherford Experiment
شرح For 9th grade Conceptual Physics.
موضوع شیمی، فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Discovery of Nucleus
شبیه سازی ها پراکندگی رادرفورد


نویسنده Pauline Seales
ایمیل تماس pmseales@yahoo.com
مدرسه / سازمان Pacific Collegiate Scholl
ارسال شده 7/31/10
بروزرسانی شده 8/2/10