Norsk bokmål (Norwegian Bokmal)

Acid-Base Solutions_酸鹼溶液 (HTML5) HTML Syre/base-løsning (HTML5) Download Run now
酸鹼溶液 Java Syre/base-løsning Download Run now
Alpha 衰變 Java Alfanedbryting Download Run now
Atomic Interactions_原子交互作用 (HTML5) HTML Atomære vekselvirkninger (HTML5) Download Run now
原子相互作用 Java Atominteraksjoner Download Run now
Balancing Chemical Equations_平衡化學方程式 (HTML5) HTML Balanser kjemiske ligninger (HTML5) Download Run now
氣球和浮力 Java Ballonger og oppdrift Download Run now
Balloons and Static Electricity_氣球和靜電引力 (HTML5) HTML Ballonger og statisk elektrisitet (HTML5) Download Run now
氣球和靜電引力 Java Ballonger og statisk elektrisitet Download Run now
Beer's Law Lab_比爾定律 (HTML5) HTML Beers lov laboratorium (HTML5) Download Run now
比爾定律 (Beer's Law) 實驗 Java Beer's lov laboratorium Download Run now
Bending Light_光的折射 (HTML5) HTML Avbøyning av lys (HTML5) Download Run now
光的折射 Java Avbøyning av lys Download Run now
Beta 衰變 Java Betanedbryting Download Run now
Blackbody Spectrum_黑體輻射光譜 (HTML5) HTML Sortlegemespekter (HTML5) Download Run now
建立分子模型 Java Bygg et molekyl Download Run now
Build An Atom_建立一個原子 (HTML5) HTML Bygg et atom (HTML5) Download Run now
Build An Atom 建立一個原子 Java Bygg et atom Download Run now
微積分繪圖 Flash Calculus graf Download Run now
Capacitor Lab:Basics_電容實驗室:基礎 (HTML5) HTML Kondensatorer - grunnleggende (HTML5) Download Run now
Charges And Fields_電荷與電場 (HTML5) HTML Ladninger og Felt (HTML5) Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電) Java Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm) Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電),虛擬實驗室 Java Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Virtuell lab Download Run now
Circuit Construction Kit: DC_電路組裝套件:直流電 (HTML5) HTML DC-Kretskonstruksjon (HTML5) Download Run now
電路組裝套件(直流電) Java Kretsbyggeren (kun likestrøm) Download Run now
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab_電路組裝套件:直流電 - 虛擬實驗室 (HTML5) HTML DC kretslaboratorium (HTML5) Download Run now
電路組裝套件(只有直流電),虛擬實驗室 Java Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab Download Run now
Collision Lab 碰撞實驗室 Flash Støt-laboratorium Download Run now
Color Vision_彩色視覺 (HTML5) HTML Fargesyn (HTML5) Download Run now
彩色視覺 Java Fargesyn Download Run now
Concentration 濃度 Java Konsentrasjon Download Run now
Coulomb's Law_庫侖定律 (HTML5) HTML Coulombs Lov (HTML5) Download Run now
Curve Fitting 曲線配適 Flash Kurvetilpasning Download Run now
Diffusion_氣體的擴散 (HTML5) HTML Diffusjon (HTML5) Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps 氖氣燈和其它氣體放電燈 Java Neonlys og andre gassutladningslamper Download Run now
電場曲棍球 Java Elektrisk landhockey Download Run now
Energy Forms and Changes_能量形式與轉化 (HTML5) HTML Energiformer og overganger (HTML5) Download Run now
能量形式與轉化 Java Energiformer og overganger Download Run now
能量滑板競技場 Java Energiskatepark Download Run now
Energy Skate Park: Basics_能量滑板競技場:基礎 (HTML5) HTML Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5) Download Run now
能量滑板競技場:基礎 Java Energiskatepark: Grunnleggende Download Run now
估計 Flash Anslag/estimat Download Run now
Expression Exchange_代數的表示法 (HTML5) HTML Veksle utttrykk (HTML5) Download Run now
Faraday's Law_法拉第定律 (HTML5) HTML Faradays lov (HTML5) Download Run now
液體的流動與壓力 Java Fluidtrykk og gjennomstrømming Download Run now
Forces and Motion:Basics_力和運動:基礎 (HTML5) HTML Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5) Download Run now
Friction_摩擦 (HTML5) HTML Friksjon (HTML5) Download Run now
Function Builder_函數 (HTML5) HTML Funksjonsbygger (HTML5) Download Run now
Gases Intro_氣體概念介紹 (HTML5) HTML Introduksjon til gasslover (HTML5) Download Run now
Gas Properties_氣體特性 (HTML5) HTML Gas Properties (HTML5) Download Run now
氣體特性 Java Gassegenskaper Download Run now
Gene Expression Essentials_基因表現--基本入門 (HTML5) HTML Genuttrykk (HTML5) Download Run now
基因表現-基本入門 Java Genuttrykk Download Run now
冰川 Java Isbreer Download Run now
Graphing Lines_描繪所有直線 (HTML5) HTML Tegne Linjer (HTML5) Download Run now
描繪所有直線 Java Grafisk framstilling av rette linjer Download Run now
Gravity and Orbits_重力與軌道 (HTML5) HTML Gravitasjon og baner (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab_萬有引力實驗室 (HTML5) HTML Gravitasjonskraftlab (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab 萬有引力實驗室 Java Gravitasjonskraftlab Download Run now
溫室效應 Java Drivhuseffekten Download Run now
Hooke's Law_虎克定律 (HTML5) HTML Hooks lov (HTML5) Download Run now
氫原子的模型 Java Modeller av Hydrogenatomet Download Run now
Isotopes and Atomic Mass_同位素與原子量 (HTML5) HTML Isotoper og Atommasse (HTML5) Download Run now
同位素與原子量 Java Isotoper og atommasse Download Run now
Masses and Springs_質量與彈簧 (HTML5) HTML Lodd og fjær (HTML5) Download Run now
Masses & Springs 質量與彈簧 Flash Lodd og fjærer Download Run now
Molarity_莫耳濃度 (HTML5) HTML Molaritet (HTML5) Download Run now
Molecule Polarity_分子的極性 (HTML5) HTML Molekylpolaritet (HTML5) Download Run now
Molecule Polarity 分子極性 Java Molekylpolaritet Download Run now
Molecules and Light_分子與光 (HTML5) HTML Molekyler og lys (HTML5) Download Run now
Molecules and Light 分子與光 Java Molekyler og lys Download Run now
Molecule Shapes_分子形狀 (HTML5) HTML Molekylform (HTML5) Download Run now
二維移動 Java Bevegelse i 2D Download Run now
旅人 Java Mannen som går Download Run now
我的太陽系 Flash Mitt solsystem Download Run now
Natrual Selection 天擇 Java Naturlig seleksjon Download Run now
原子分裂 Java Fisjon Download Run now
Ohm's Law_歐姆定律 (HTML5) HTML Ohms lov (HTML5) Download Run now
歐姆定律 Flash ohms-law Download Run now
Pendulum Lab_鐘擺實驗室 (HTML5) HTML Pendellaboratorium (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash Pendel-laboratorium Download Run now
Photoelectric Effect 光電效應 Java Fotoelektrisk Effekt Download Run now
pH Scale_酸鹼性 (HTML5) HTML pH-skala (HTML5) Download Run now
pH Scale: pH 刻度 Java pH-skala Download Run now
pH Scale: Basics_酸鹼性:基礎 (HTML5) HTML pH-skala - grunnleggende (HTML5) Download Run now
Plinko Probability_二項分佈彈珠台機率 (HTML5) HTML Plinko sannsynlighet (HTML5) Download Run now
Projectile Motion_拋射運動 (HTML5) HTML Prosjektilbevegelse (HTML5) Download Run now
Radioactive Dating Game 放射線定年遊戲 Java Spill om radioaktiv datering Download Run now
Reactants, Products and Leftovers_反應物, 生成物及剩餘物 (HTML5) HTML Reaktanter, produkter og overskudd (HTML5) Download Run now
Reactants, Products and Leftovers 反應物, 生成物及未反應的 Java Reaktanter, produkter og rester Download Run now
Resistance in a Wire_電線的電阻 (HTML5) HTML Motstand i lederen (HTML5) Download Run now
可逆反應 Java Reversible reaksjoner Download Run now
Rutherford Scattering_拉塞福散射實驗 (HTML5) HTML Rutherfordavbøynig (HTML5) Download Run now
Salts & Solubility 鹽類和溶解度 Java Salter og Løselighet Download Run now
聲波 Java Lyd Download Run now
States of Matter_物質三態 (HTML5) HTML Aggregattilstander (HTML5) Download Run now
States of Matter 物質的狀態 Java Aggregattilstander Download Run now
States of Matter: Basics 物質的狀態:基礎的 Java States of Matter: Basics Download Run now
斜坡 Java Rampa Download Run now
Trig Tour_三角函數之旅 (HTML5) HTML TrigonometriTur (HTML5) Download Run now
壓力之下(Under Pressure) Java Under trykk Download Run now
Vector Addition_向量的加法 (HTML5) HTML Vektorsum (HTML5) Download Run now
向量加法 Flash Vektoraddisjon Download Run now
Wave Interference_波的干涉 (HTML5) HTML Bølgeinterferens (HTML5) Download Run now
Wave Interference 水波干涉 Java Bølgeinterferens(forstyrrelser) Download Run now
Wave on a String_繩波 (HTML5) HTML Bølge på en tråd (HTML5) Download Run now
繩波 Flash Bølge på en tråd Download Run now
Waves Intro_波的介紹 (HTML5) HTML Bølger - innledning (HTML5) Download Run now

教學尚未被譯為 Norwegian Bokmal

利用 PhET 翻譯界面可翻譯模擬教學