Norsk bokmål (书面挪威语)

酸碱溶液 (HTML5) HTML Syre/base-løsning (HTML5) Download Run now
Acid-Base Solutions 酸碱溶液 Java Syre/base-løsning Download Run now
Alpha衰变 Java Alfanedbryting Download Run now
原子的相互作用 (HTML5) HTML Atomære vekselvirkninger (HTML5) Download Run now
原子间相互作用 Java Atominteraksjoner Download Run now
配平化学方程式 (HTML5) HTML Balanser kjemiske ligninger (HTML5) Download Run now
气球和静电(摩擦起电) (HTML5) HTML Ballonger og statisk elektrisitet (HTML5) Download Run now
气球和静电 Java Ballonger og statisk elektrisitet Download Run now
气球和浮力 Java Ballonger og oppdrift Download Run now
比尔定律实验 (HTML5) HTML Beers lov laboratorium (HTML5) Download Run now
比尔定律实验室 Java Beer's lov laboratorium Download Run now
光的折射 (HTML5) HTML Avbøyning av lys (HTML5) Download Run now
折射定律 Java Avbøyning av lys Download Run now
Beta衰变 Java Betanedbryting Download Run now
建立分子模型 Java Bygg et molekyl Download Run now
原子模型 (HTML5) HTML Bygg et atom (HTML5) Download Run now
原子模型 Java Bygg et atom Download Run now
积分 Flash Calculus graf Download Run now
电容器实验:基础 (HTML5) HTML Kondensatorer - grunnleggende (HTML5) Download Run now
电荷与电场 (HTML5) HTML Ladninger og Felt (HTML5) Download Run now
电路实验(直流和交流) Java Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm) Download Run now
交、直流电路虚拟实验室 Java Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Virtuell lab Download Run now
电路组建实验:直流 (HTML5) HTML DC-Kretskonstruksjon (HTML5) Download Run now
电路实验(仅直流) Java Kretsbyggeren (kun likestrøm) Download Run now
电路组建实验:直流虚拟实验室 (HTML5) HTML DC kretslaboratorium (HTML5) Download Run now
直流电路虚拟实验室 Java Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab Download Run now
碰撞实验室 Flash Støt-laboratorium Download Run now
光的混合 (HTML5) HTML Fargesyn (HTML5) Download Run now
光的混合 Java Fargesyn Download Run now
浓度 Java Konsentrasjon Download Run now
库仑定律 (HTML5) HTML Coulombs Lov (HTML5) Download Run now
曲线拟合 Flash Kurvetilpasning Download Run now
氖灯和其它霓虹灯原理 Java Neonlys og andre gassutladningslamper Download Run now
电荷曲棍球 Java Elektrisk landhockey Download Run now
能量的形式和转换 (HTML5) HTML Energiformer og overganger (HTML5) Download Run now
能量的形式和转换 Java Energiformer og overganger Download Run now
能量滑板竞技场 Java Energiskatepark Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 (HTML5) HTML Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5) Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 Java Energiskatepark: Grunnleggende Download Run now
估计 Flash Anslag/estimat Download Run now
法拉第定律 (HTML5) HTML Faradays lov (HTML5) Download Run now
液体的流动与压力 Java Fluidtrykk og gjennomstrømming Download Run now
力和运动:基础 (HTML5) HTML Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5) Download Run now
摩擦力 (HTML5) HTML Friksjon (HTML5) Download Run now
建立方程 (HTML5) HTML Funksjonsbygger (HTML5) Download Run now
气体基础 (HTML5) HTML Introduksjon til gasslover (HTML5) Download Run now
气体属性 Java Gassegenskaper Download Run now
基因表达基础 (HTML5) HTML Genuttrykk (HTML5) Download Run now
基因表达 - 基础入门 Java Genuttrykk Download Run now
冰川 Java Isbreer Download Run now
直线图形 (HTML5) HTML Tegne Linjer (HTML5) Download Run now
直线图形 Java Grafisk framstilling av rette linjer Download Run now
重力和轨道 (HTML5) HTML Gravitasjon og baner (HTML5) Download Run now
万有引力实验 (HTML5) HTML Gravitasjonskraftlab (HTML5) Download Run now
万有引力实验 Java Gravitasjonskraftlab Download Run now
温室效应 Java Drivhuseffekten Download Run now
胡克定律 (HTML5) HTML Hooks lov (HTML5) Download Run now
氢原子模型 Java Modeller av Hydrogenatomet Download Run now
同位素和原子的质量 (HTML5) HTML Isotoper og Atommasse (HTML5) Download Run now
同位素原子质量数 Java Isotoper og atommasse Download Run now
质量和弹簧 (HTML5) HTML Lodd og fjær (HTML5) Download Run now
重物和弹簧 Flash Lodd og fjærer Download Run now
摩尔浓度 (HTML5) HTML Molaritet (HTML5) Download Run now
分子极性 (HTML5) HTML Molekylpolaritet (HTML5) Download Run now
分子极性 Java Molekylpolaritet Download Run now
分子与光 (HTML5) HTML Molekyler og lys (HTML5) Download Run now
分子和光 Java Molekyler og lys Download Run now
分子形状 (HTML5) HTML Molekylform (HTML5) Download Run now
平面运动 Java Bevegelse i 2D Download Run now
运动图像 Java Mannen som går Download Run now
太阳系系统 Flash Mitt solsystem Download Run now
自然选择(物竞天择) Java Naturlig seleksjon Download Run now
核裂变 Java Fisjon Download Run now
部分电路欧姆定律 (HTML5) HTML Ohms lov (HTML5) Download Run now
部分电路欧姆定律 Flash ohms-law Download Run now
钟摆实验 (HTML5) HTML Pendellaboratorium (HTML5) Download Run now
单摆实验 Flash Pendel-laboratorium Download Run now
光电效应 Java Fotoelektrisk Effekt Download Run now
PH值 (HTML5) HTML pH-skala (HTML5) Download Run now
PH值 Java pH-skala Download Run now
pH值:基础 (HTML5) HTML pH-skala - grunnleggende (HTML5) Download Run now
二项分布弹珠台几率 (HTML5) HTML Plinko sannsynlighet (HTML5) Download Run now
斜抛运动 (HTML5) HTML Prosjektilbevegelse (HTML5) Download Run now
放射线定年游戏 Java Spill om radioaktiv datering Download Run now
反应物,生成物及未反应物 (HTML5) HTML Reaktanter, produkter og overskudd (HTML5) Download Run now
反应物,生成物及未反应物 Java Reaktanter, produkter og rester Download Run now
电线的电阻 (HTML5) HTML Motstand i lederen (HTML5) Download Run now
可逆反应 Java Reversible reaksjoner Download Run now
卢瑟福散射 (HTML5) HTML Rutherfordavbøynig (HTML5) Download Run now
盐类和溶解度 Java Salter og Løselighet Download Run now
声音 Java Lyd Download Run now
物质状态 (HTML5) HTML Aggregattilstander (HTML5) Download Run now
物质状态 Java Aggregattilstander Download Run now
物质的基本形态 Java States of Matter: Basics Download Run now
斜面 Java Rampa Download Run now
三角函数之旅 (HTML5) HTML TrigonometriTur (HTML5) Download Run now
减压 Java Under trykk Download Run now
矢量叠加 Flash Vektoraddisjon Download Run now
波的干涉 (HTML5) HTML Bølgeinterferens (HTML5) Download Run now
水波干涉 Java Bølgeinterferens(forstyrrelser) Download Run now
绳波 (HTML5) HTML Bølge på en tråd (HTML5) Download Run now
绳波 Flash Bølge på en tråd Download Run now
- HTML Bølger - innledning (HTML5) Download Run now

模拟程序还没有被翻译成 书面挪威语

剩余程序可用 PhET Translation Utility进行翻译.