Slovenčina (斯洛伐克语)

酸碱溶液 (HTML5) HTML Kyslé a zásadité roztoky (HTML5) Download Run now
Acid-Base Solutions 酸碱溶液 Java Kyslé a zásadité roztoky Download Run now
Alpha衰变 Java Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie Download Run now
区域建造者 (HTML5) HTML Staviteľ plochy (HTML5) Download Run now
四则运算 (HTML5) HTML Aritmetika (HTML5) Download Run now
算术 Flash Aritmetika Download Run now
原子的相互作用 (HTML5) HTML Interakcia medzi atómami (HTML5) Download Run now
原子间相互作用 Java Vzájomná interakcia Download Run now
平衡探究实验 (HTML5) HTML Vyvažovanie (HTML5) Download Run now
平衡探究实验 Java Vyvažovanie Download Run now
配平化学方程式 (HTML5) HTML Chemická rovnováha (HTML5) Download Run now
配平化学方程式 Java Chemická rovnováha Download Run now
气球和静电 Java Balón a statická elektrina Download Run now
气球和浮力 Java Balóny a vztlak Download Run now
气球和静电(摩擦起电) (HTML5) HTML Balón a elektrostatika (HTML5) Download Run now
能带结构 Java Štruktúra hladín Download Run now
电池-电阻电路 Java Obvod s batériou a rezistorom Download Run now
电池电压 Java Napätie batérie Download Run now
比尔定律实验 (HTML5) HTML Lambertov-Beerov zákon (HTML5) Download Run now
比尔定律实验室 Java Lambertov-Beerov zákon Download Run now
光的折射 (HTML5) HTML Lom svetla (HTML5) Download Run now
折射定律 Java Lom svetla Download Run now
Beta衰变 Java Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie Download Run now
黑体辐射 Flash Žiarenie čierneho telesa Download Run now
量子束缚态 Java Kvantové viazané stavy Download Run now
构建一个分数 (HTML5) HTML Tvorba zlomkov (HTML5) Download Run now
建立一个分数 Java Zostav zlomok Download Run now
建立分子模型 Java Vytvor molekulu Download Run now
原子模型 (HTML5) HTML Stavba atómu (HTML5) Download Run now
原子模型 Java Stavba atómu Download Run now
浮力 Flash Vztlak Download Run now
积分 Flash Derivácia a integrál funkcie Download Run now
电容器实验 Java Kondenzátor Download Run now
电容器实验:基础 (HTML5) HTML Kondenzátor: základy (HTML5) Download Run now
电荷与电场 (HTML5) HTML Elektrické pole nábojov (HTML5) Download Run now
电荷与电场 Flash Elektrické pole nábojov Download Run now
电路实验(直流和交流) Java Stavebnica elektrických obvodov Download Run now
交、直流电路虚拟实验室 Java Stavebnica elektrických obvodov Download Run now
电路组建实验:直流 (HTML5) HTML Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5) Download Run now
电路实验(仅直流) Java Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) Download Run now
电路组建实验:直流虚拟实验室 (HTML5) HTML Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5) Download Run now
直流电路虚拟实验室 Java Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) Download Run now
碰撞实验室 Flash Pružné a nepružné zrážky Download Run now
光的混合 (HTML5) HTML Farebné videnie (HTML5) Download Run now
光的混合 Java Farebné videnie Download Run now
浓度 (HTML5) HTML Koncentrácia (HTML5) Download Run now
浓度 Java Koncentrácia Download Run now
物体导电性能实验 Java Vodivosť Download Run now
库仑定律 (HTML5) HTML Coulombov zákon (HTML5) Download Run now
双井和共价键 Java Dvojitá vlna a kovalentná väzba Download Run now
曲线拟合 Flash Aproximácia krivky Download Run now
戴维森、杰默:电子衍射 Java Davissonov-Germerov experiment Download Run now
密度 Flash Hustota Download Run now
氖灯和其它霓虹灯原理 Java Neónové svetlá a ostatné výbojky Download Run now
饮食与运动 Java Jedlo & Cvičenie Download Run now
电场、电荷 Java Náboje v elektrickom poli Download Run now
电荷曲棍球 Java Elektrický hokej Download Run now
能量的形式和转换 (HTML5) HTML Formy a premeny energie (HTML5) Download Run now
能量的形式和转换 Java Formy energie a jej premeny Download Run now
能量滑板竞技场 Java Energia a skejt park Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 (HTML5) HTML Energia v skejt parku: základy (HTML5) Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 Java Energia v skejt parku: základy Download Run now
等式探索 (HTML5) HTML Skúmanie rovnosti (HTML5) Download Run now
等式探索:基础 (HTML5) HTML Skúmanie rovnosti: Základy (HTML5) Download Run now
等式探索:两个变量 (HTML5) HTML Skúmanie rovnosti: Dve premenné (HTML5) Download Run now
函数图像 Flash Graf kvadratickej funkcie Download Run now
估计 Flash Odhad Download Run now
法拉第电磁感应实验 Java Faradayove magnetické laboratórium Download Run now
法拉第定律 (HTML5) HTML Faradayov zákon (HTML5) Download Run now
法拉第电磁感应定律 Flash Faradayov zákon Download Run now
液体的流动与压力 Java Tlak a prúdenie kvapaliny Download Run now
一维空间的作用力 Java Sila-1d Download Run now
力和运动 Java Sily a pohyb Download Run now
力和运动:基础 (HTML5) HTML Sila a pohyb: základy (HTML5) Download Run now
力和运动:基础 Java Sila a pohyb: Základný kurz Download Run now
傅里叶:生成波 Java Fourier: tvorenie vĺn Download Run now
分数配对 (HTML5) HTML Porovnanie zlomkov (HTML5) Download Run now
分数匹配器 Java Zlomky - hra Download Run now
分数:等式 (HTML5) HTML Zlomky: Rovnosť (HTML5) Download Run now
分数:入门 (HTML5) HTML Zlomky: Úvod (HTML5) Download Run now
分数介绍 Java Úvod do zlomkov Download Run now
分数:带分数 (HTML5) HTML Zlomky: Zmiešané čísla (HTML5) Download Run now
摩擦力 (HTML5) HTML Trenie (HTML5) Download Run now
摩擦力 Flash Trenie Download Run now
建立方程 (HTML5) HTML Tvorba funkcií (HTML5) Download Run now
函数构造器:基础 (HTML5) HTML Tvorba funkcií: základy (HTML5) Download Run now
气体属性 Java Vlastnosti plynu Download Run now
发电机 Java Generátor Download Run now
几何光学 Flash Geometrická optika Download Run now
冰川 Java Ľadovec Download Run now
直线图形 (HTML5) HTML Grafy lineárnej funkcie (HTML5) Download Run now
直线图形 Java Grafy lineárnej funkcie Download Run now
二次函数图像 (HTML5) HTML Grafy kvadratických funkcií (HTML5) Download Run now
绘图:斜率与截距 (HTML5) HTML Smernica-Priesečník grafu (HTML5) Download Run now
重力和轨道 (HTML5) HTML Gravitácia a obežná dráha (HTML5) Download Run now
重力和轨道 Java Gravitácia a obežná dráha Download Run now
万有引力实验 (HTML5) HTML Laboratórium gravitačnej sily (HTML5) Download Run now
万有引力实验 Java Laboratórium gravitačnej sily Download Run now
温室效应 Java Skleníkový efekt Download Run now
胡克定律 (HTML5) HTML Hookov zákon (HTML5) Download Run now
氢原子模型 Java Model atómu vodíka Download Run now
同位素和原子的质量 (HTML5) HTML Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5) Download Run now
同位素原子质量数 Java Izotopy a relatívna atómová hmotnosť Download Run now
静电电压 (HTML5) HTML John Tra-volt (HTML5) Download Run now
瓢虫在平面上运动 Java Pohyb lienky na ploche Download Run now
激光器 Java Laser Download Run now
月球登陆器 Flash Lunárny modul Download Run now
磁体和指南针 Java Magnet a kompas Download Run now
磁场和电流磁效应 Java Magnety a elektromagnety Download Run now
质量和弹簧 (HTML5) HTML Pružinový oscilátor (HTML5) Download Run now
重物和弹簧 Flash Pružinový oscilátor Download Run now
迷宫小游戏 Java Hra labyrint Download Run now
膜通道 Java Membránové kanály Download Run now
微波 Java Mikrovlnka Download Run now
摩尔浓度 (HTML5) HTML Molová koncentrácia (HTML5) Download Run now
摩尔浓度 Java Molová koncentrácia Download Run now
分子马达 Java Molekulárne motory Download Run now
分子极性 (HTML5) HTML Polarita molekuly (HTML5) Download Run now
分子极性 Java Polarita molekuly Download Run now
分子与光 (HTML5) HTML Molekuly a žiarenie (HTML5) Download Run now
分子和光 Java Molekuly a žiarenie Download Run now
分子形状 (HTML5) HTML Tvary molekúl (HTML5) Download Run now
分子形状 Java Molekulové tvary Download Run now
分子形状:基础 (HTML5) HTML Tvary molekúl: základy (HTML5) Download Run now
分子形状:基本要素 Java Molekulové tvary: Základy Download Run now
平面运动 Java Pohyb v 2D Download Run now
运动图像 Java Chodec Download Run now
简化的核磁共振NMR Java Magnetická rezonancia Download Run now
太阳系系统 Flash Moja slnečná sústava Download Run now
自然选择(物竞天择) Java Prirodzený výber Download Run now
神经元 (HTML5) HTML Neurón (HTML5) Download Run now
神经元 Java Neurón Download Run now
标准振荡 Flash Normálne vibračné módy Download Run now
核裂变 Java Štiepenie jadier Download Run now
部分电路欧姆定律 (HTML5) HTML Ohmov zákon (HTML5) Download Run now
部分电路欧姆定律 Flash ohms-law Download Run now
光量子控制 Java Optické kvantové zariadenie Download Run now
光学镊子与应用 Java Optické pinzety a aplikácie Download Run now
钟摆实验 (HTML5) HTML Kyvadlo (HTML5) Download Run now
单摆实验 Flash Kyvadlo Download Run now
光电效应 Java Fotoelektrický jav Download Run now
PH值 (HTML5) HTML pH škála (HTML5) Download Run now
PH值 Java pH škála Download Run now
pH值:基础 (HTML5) HTML pH škála: základy (HTML5) Download Run now
板块构造论 Java Tektonické platne Download Run now
二项分布弹珠台几率 (HTML5) HTML Pravdepodobnosť (HTML5) Download Run now
二项分布弹珠台机率 Flash Pravdepodobnosť Download Run now
斜抛运动 (HTML5) HTML Let strely (HTML5) Download Run now
抛体运动 Flash Pohyb strely Download Run now
量子隧道与波包 Java Kvantové tunelovanie a vlnové balíky Download Run now
量子波干涉 Java Interferencia kvantových vĺn Download Run now
电荷辐射 Flash Žiarenie náboja Download Run now
放射线定年游戏 Java Datovanie rádioaktívnou metódou Download Run now
无线电波与电磁场 Java Rádiové vlny Download Run now
斜坡:力与运动 Java Naklonená rovina: Sily a pohyb Download Run now
反应物,生成物及未反应物 (HTML5) HTML Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5) Download Run now
反应物,生成物及未反应物 Java Reaktant, Produkty a Zostatky Download Run now
化学反应平衡 Java Reakcie & Hodnoty Download Run now
电线的电阻 (HTML5) HTML Elektrický odpor vodiča (HTML5) Download Run now
电线的电阻 Flash resistance-in-a-wire Download Run now
共振 Flash Rezonancia Download Run now
可逆反应 Java Vratné reakcie Download Run now
旋转的瓢虫 Java Otáčanie lienky Download Run now
卢瑟福散射 (HTML5) HTML Rutherfordov pokus (HTML5) Download Run now
卢瑟福散射 Java Rutherfordov pokus Download Run now
半导体 Java Polovodiče Download Run now
信号电路 Java Signál v obvode Download Run now
盐类和溶解度 Java Soľ & Jej rozpustnosť Download Run now
声音 Java Zvukové vlny Download Run now
物质状态 (HTML5) HTML Skupenstvo látky (HTML5) Download Run now
物质状态 Java Skupenstvo látky Download Run now
物质状态:基础 (HTML5) HTML Skupenstvo látky: základy (HTML5) Download Run now
物质的基本形态 Java Skupenstvo látky. základný kurz Download Run now
(自旋量子化)实验 Flash Stern-Gerlachov pokus Download Run now
拉伸DNA Java Naťahovanie DNA Download Run now
糖和盐溶液 Java Roztoky cukru a soli: Makro Download Run now
斜面 Java Rampa Download Run now
力矩 Java Moment sily Download Run now
静电电压 Java John Tra-volt Download Run now
三角函数之旅 (HTML5) HTML Trigonometria (HTML5) Download Run now
受到压力 (HTML5) HTML Tlak v kvapaline (HTML5) Download Run now
减压 Java Tlak v kvapaline Download Run now
单位价格 (HTML5) HTML Jednotky (HTML5) Download Run now
矢量叠加 Flash Skladanie vektorov Download Run now
波的干涉 (HTML5) HTML Interferencia vlnenia (HTML5) Download Run now
水波干涉 Java Interferencia vlnenia Download Run now
绳波 (HTML5) HTML Vlnenie v rade bodov (HTML5) Download Run now
绳波 Flash Vlnenie v rade bodov Download Run now

模拟程序还没有被翻译成 斯洛伐克语

剩余程序可用 PhET Translation Utility进行翻译.