Slovenčina (Slovak)

Acid-Base Solutions (HTML5) HTML Kyslé a zásadité roztoky (HTML5) Download Run now
Acid-Base Solutions Java Kyslé a zásadité roztoky Download Run now
Alpha Decay Java Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie Download Run now
Area Builder (HTML5) HTML Staviteľ plochy (HTML5) Download Run now
Arithmetic (HTML5) HTML Aritmetika (HTML5) Download Run now
Arithmetic Flash Aritmetika Download Run now
Atomic Interactions (HTML5) HTML Interakcia medzi atómami (HTML5) Download Run now
Atomic Interactions Java Vzájomná interakcia Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML Vyvažovanie (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java Vyvažovanie Download Run now
Balancing Chemical Equations (HTML5) HTML Chemická rovnováha (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equations Java Chemická rovnováha Download Run now
Balloons and Static Electricity Java Balón a statická elektrina Download Run now
Balloons & Buoyancy Java Balóny a vztlak Download Run now
Balloons and Static Electricity (HTML5) HTML Balón a elektrostatika (HTML5) Download Run now
Band Structure Java Štruktúra hladín Download Run now
Battery-Resistor Circuit Java Obvod s batériou a rezistorom Download Run now
Battery Voltage Java Napätie batérie Download Run now
Beer's Law Lab (HTML5) HTML Lambertov-Beerov zákon (HTML5) Download Run now
Beer's Law Lab Java Lambertov-Beerov zákon Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Lom svetla (HTML5) Download Run now
Bending Light Java Lom svetla Download Run now
Beta Decay Java Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie Download Run now
Blackbody Spectrum Flash Žiarenie čierneho telesa Download Run now
Quantum Bound States Java Kvantové viazané stavy Download Run now
Build a Fraction (HTML5) HTML Tvorba zlomkov (HTML5) Download Run now
Build a Fraction Java Zostav zlomok Download Run now
Build a Molecule Java Vytvor molekulu Download Run now
Build an Atom (HTML5) HTML Stavba atómu (HTML5) Download Run now
Build an Atom Java Stavba atómu Download Run now
Buoyancy Flash Vztlak Download Run now
Calculus Grapher Flash Derivácia a integrál funkcie Download Run now
Capacitor Lab Java Kondenzátor Download Run now
Capacitor Lab: Basics (HTML5) HTML Kondenzátor: základy (HTML5) Download Run now
Charges and Fields (HTML5) HTML Elektrické pole nábojov (HTML5) Download Run now
Charges and Fields Flash Elektrické pole nábojov Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC) Java Stavebnica elektrických obvodov Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Stavebnica elektrických obvodov Download Run now
Circuit Construction Kit: DC (HTML5) HTML Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only) Java Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) Download Run now
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5) HTML Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) Download Run now
Collision Lab Flash Pružné a nepružné zrážky Download Run now
Color Vision (HTML5) HTML Farebné videnie (HTML5) Download Run now
Color Vision Java Farebné videnie Download Run now
Concentration (HTML5) HTML Koncentrácia (HTML5) Download Run now
Concentration Java Koncentrácia Download Run now
Conductivity Java Vodivosť Download Run now
Coulomb's Law (HTML5) HTML Coulombov zákon (HTML5) Download Run now
Double Wells and Covalent Bonds Java Dvojitá vlna a kovalentná väzba Download Run now
Curve Fitting Flash Aproximácia krivky Download Run now
Davisson-Germer: Electron Diffraction Java Davissonov-Germerov experiment Download Run now
Density Flash Hustota Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps Java Neónové svetlá a ostatné výbojky Download Run now
Eating & Exercise Java Jedlo & Cvičenie Download Run now
Electric Field of Dreams Java Náboje v elektrickom poli Download Run now
Electric Field Hockey Java Elektrický hokej Download Run now
Energy Forms and Changes (HTML5) HTML Formy a premeny energie (HTML5) Download Run now
Energy Forms and Changes Java Formy energie a jej premeny Download Run now
Energy Skate Park Java Energia a skejt park Download Run now
Energy Skate Park: Basics (HTML5) HTML Energia v skejt parku: základy (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energia v skejt parku: základy Download Run now
Equality Explorer (HTML5) HTML Skúmanie rovnosti (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Basics (HTML5) HTML Skúmanie rovnosti: Základy (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Two Variables (HTML5) HTML Skúmanie rovnosti: Dve premenné (HTML5) Download Run now
Equation Grapher Flash Graf kvadratickej funkcie Download Run now
Estimation Flash Odhad Download Run now
Faraday's Electromagnetic Lab Java Faradayove magnetické laboratórium Download Run now
Faraday's Law (HTML5) HTML Faradayov zákon (HTML5) Download Run now
Faraday's Law Flash Faradayov zákon Download Run now
Fluid Pressure and Flow Java Tlak a prúdenie kvapaliny Download Run now
Forces in 1 Dimension Java Sila-1d Download Run now
Forces and Motion Java Sily a pohyb Download Run now
Forces and Motion: Basics (HTML5) HTML Sila a pohyb: základy (HTML5) Download Run now
Forces and Motion: Basics Java Sila a pohyb: Základný kurz Download Run now
Fourier: Making Waves Java Fourier: tvorenie vĺn Download Run now
Fraction Matcher (HTML5) HTML Porovnanie zlomkov (HTML5) Download Run now
Fraction Matcher Java Zlomky - hra Download Run now
Fractions: Equality (HTML5) HTML Zlomky: Rovnosť (HTML5) Download Run now
Fractions: Intro (HTML5) HTML Zlomky: Úvod (HTML5) Download Run now
Fractions Intro Java Úvod do zlomkov Download Run now
Fractions: Mixed Numbers (HTML5) HTML Zlomky: Zmiešané čísla (HTML5) Download Run now
Friction (HTML5) HTML Trenie (HTML5) Download Run now
Friction Flash Trenie Download Run now
Function Builder (HTML5) HTML Tvorba funkcií (HTML5) Download Run now
Function Builder: Basics (HTML5) HTML Tvorba funkcií: základy (HTML5) Download Run now
Gas Properties Java Vlastnosti plynu Download Run now
Generator Java Generátor Download Run now
Geometric Optics Flash Geometrická optika Download Run now
Glaciers Java Ľadovec Download Run now
Graphing Lines (HTML5) HTML Grafy lineárnej funkcie (HTML5) Download Run now
Graphing Lines Java Grafy lineárnej funkcie Download Run now
Graphing Quadratics (HTML5) HTML Grafy kvadratických funkcií (HTML5) Download Run now
Graphing Slope-Intercept (HTML5) HTML Smernica-Priesečník grafu (HTML5) Download Run now
Gravity And Orbits (HTML5) HTML Gravitácia a obežná dráha (HTML5) Download Run now
Gravity and Orbits Java Gravitácia a obežná dráha Download Run now
Gravity Force Lab (HTML5) HTML Laboratórium gravitačnej sily (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab Java Laboratórium gravitačnej sily Download Run now
The Greenhouse Effect Java Skleníkový efekt Download Run now
Hooke's Law (HTML5) HTML Hookov zákon (HTML5) Download Run now
Models of the Hydrogen Atom Java Model atómu vodíka Download Run now
Isotopes and Atomic Mass (HTML5) HTML Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5) Download Run now
Isotopes and Atomic Mass Java Izotopy a relatívna atómová hmotnosť Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML John Tra-volt (HTML5) Download Run now
Ladybug Motion 2D Java Pohyb lienky na ploche Download Run now
Lasers Java Laser Download Run now
Lunar Lander Flash Lunárny modul Download Run now
Magnet and Compass Java Magnet a kompas Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Magnety a elektromagnety Download Run now
Masses and Springs (HTML5) HTML Pružinový oscilátor (HTML5) Download Run now
Masses & Springs Flash Pružinový oscilátor Download Run now
Maze Game Java Hra labyrint Download Run now
Membrane Channels Java Membránové kanály Download Run now
Microwaves Java Mikrovlnka Download Run now
Molarity (HTML5) HTML Molová koncentrácia (HTML5) Download Run now
Molarity Java Molová koncentrácia Download Run now
Molecular Motors Java Molekulárne motory Download Run now
Molecule Polarity (HTML5) HTML Polarita molekuly (HTML5) Download Run now
Molecule Polarity Java Polarita molekuly Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML Molekuly a žiarenie (HTML5) Download Run now
Molecules and Light Java Molekuly a žiarenie Download Run now
Molecule Shapes (HTML5) HTML Tvary molekúl (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes Java Molekulové tvary Download Run now
Molecule Shapes: Basics (HTML5) HTML Tvary molekúl: základy (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes: Basics Java Molekulové tvary: Základy Download Run now
Motion in 2D Java Pohyb v 2D Download Run now
The Moving Man Java Chodec Download Run now
Simplified MRI Java Magnetická rezonancia Download Run now
My Solar System Flash Moja slnečná sústava Download Run now
Natural Selection Java Prirodzený výber Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neurón (HTML5) Download Run now
Neuron Java Neurón Download Run now
Normal Modes Flash Normálne vibračné módy Download Run now
Nuclear Fission Java Štiepenie jadier Download Run now
Ohm's Law (HTML5) HTML Ohmov zákon (HTML5) Download Run now
Ohm's Law Flash ohms-law Download Run now
Optical Quantum Control Java Optické kvantové zariadenie Download Run now
Optical Tweezers and Applications Java Optické pinzety a aplikácie Download Run now
Pendulum Lab (HTML5) HTML Kyvadlo (HTML5) Download Run now
Pendulum Lab Flash Kyvadlo Download Run now
Photoelectric Effect Java Fotoelektrický jav Download Run now
pH Scale (HTML5) HTML pH škála (HTML5) Download Run now
pH Scale Java pH škála Download Run now
pH Scale: Basics (HTML5) HTML pH škála: základy (HTML5) Download Run now
Plate Tectonics Java Tektonické platne Download Run now
Plinko Probability (HTML5) HTML Pravdepodobnosť (HTML5) Download Run now
Plinko Probability Flash Pravdepodobnosť Download Run now
Projectile Motion (HTML5) HTML Let strely (HTML5) Download Run now
Projectile Motion Flash Pohyb strely Download Run now
Quantum Tunneling and Wave Packets Java Kvantové tunelovanie a vlnové balíky Download Run now
Quantum Wave Interference Java Interferencia kvantových vĺn Download Run now
Radiating Charge Flash Žiarenie náboja Download Run now
Radioactive Dating Game Java Datovanie rádioaktívnou metódou Download Run now
Radio Waves & Electromagnetic Fields Java Rádiové vlny Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Naklonená rovina: Sily a pohyb Download Run now
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) HTML Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5) Download Run now
Reactants, Products and Leftovers Java Reaktant, Produkty a Zostatky Download Run now
Reactions & Rates Java Reakcie & Hodnoty Download Run now
Resistance in a Wire (HTML5) HTML Elektrický odpor vodiča (HTML5) Download Run now
Resistance in a Wire Flash resistance-in-a-wire Download Run now
Resonance Flash Rezonancia Download Run now
Reversible Reactions Java Vratné reakcie Download Run now
Ladybug Revolution Java Otáčanie lienky Download Run now
Rutherford Scattering (HTML5) HTML Rutherfordov pokus (HTML5) Download Run now
Rutherford Scattering Java Rutherfordov pokus Download Run now
Semiconductors Java Polovodiče Download Run now
Signal Circuit Java Signál v obvode Download Run now
Salts & Solubility Java Soľ & Jej rozpustnosť Download Run now
Sound Java Zvukové vlny Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML Skupenstvo látky (HTML5) Download Run now
States of Matter Java Skupenstvo látky Download Run now
States of Matter: Basics (HTML5) HTML Skupenstvo látky: základy (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java Skupenstvo látky. základný kurz Download Run now
Stern-Gerlach Experiment Flash Stern-Gerlachov pokus Download Run now
Stretching DNA Java Naťahovanie DNA Download Run now
Sugar and Salt Solutions Java Roztoky cukru a soli: Makro Download Run now
The Ramp Java Rampa Download Run now
Torque Java Moment sily Download Run now
John Travoltage Java John Tra-volt Download Run now
Trig Tour (HTML5) HTML Trigonometria (HTML5) Download Run now
Under Pressure (HTML5) HTML Tlak v kvapaline (HTML5) Download Run now
Under Pressure Java Tlak v kvapaline Download Run now
Unit Rates (HTML5) HTML Jednotky (HTML5) Download Run now
Vector Addition Flash Skladanie vektorov Download Run now
Wave Interference (HTML5) HTML Interferencia vlnenia (HTML5) Download Run now
Wave Interference Java Interferencia vlnenia Download Run now
Wave on a String (HTML5) HTML Vlnenie v rade bodov (HTML5) Download Run now
Wave on a String Flash Vlnenie v rade bodov Download Run now

Simulations not yet translated into Slovak

The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.