Số học

Số học Ảnh chụp màn hình  Tải về  Chèn các Mô phỏng
  • Nhân
HTML5 Badge Trở lại phiên bản HTML5

Chủ đề

  • Nhân

Mô tả

Bạn còn nhớ Bảng cửu chương không? Hãy luyện lại các kỹ năng nhân, chia, thừa phân bằng trò chơi thú vị này. Không được dùng máy tính đấy!

Mục tiêu học tập

  • Giải thích công dụng của Bảng cửu chương khi tìm hiểu phép nhân, thừa phân và chia.
  • Dùng mô hình bảng để tìm hiểu phép nhân, thừa phân và chia.
  • Tăng độ chính xác trong các phép nhân, thừa phân và chia.
  • Phát triển phương pháp nhân trong các bài toán số học.

Đối chiếu tiêu chuẩn

Kỹ năng cơ bản - Toán

3.OA.A.1
Interpret products of whole numbers, e.g., interpret 5 × 7 as the total number of objects in 5 groups of 7 objects each. For example, describe a context in which a total number of objects can be expressed as 5 × 7.
3.OA.A.2
Interpret whole-number quotients of whole numbers, e.g., interpret 56 ÷ 8 as the number of objects in each share when 56 objects are partitioned equally into 8 shares, or as a number of shares when 56 objects are partitioned into equal shares of 8 objects each. For example, describe a context in which a number of shares or a number of groups can be expressed as 56 ÷ 8.
3.OA.A.4
Determine the unknown whole number in a multiplication or division equation relating three whole numbers. For example, determine the unknown number that makes the equation true in each of the equations 8 × ? = 48, 5 = _ ÷ 3, 6 × 6 = ?
3.OA.B.5
Apply properties of operations as strategies to multiply and divide.2 Examples: If 6 × 4 = 24 is known, then 4 × 6 = 24 is also known. (Commutative property of multiplication.) 3 × 5 × 2 can be found by 3 × 5 = 15, then 15 × 2 = 30, or by 5 × 2 = 10, then 3 × 10 = 30. (Associative property of multiplication.) Knowing that 8 × 5 = 40 and 8 × 2 = 16, one can find 8 × 7 as 8 × (5 + 2) = (8 × 5) + (8 × 2) = 40 + 16 = 56. (Distributive property.)
3.OA.B.6
Understand division as an unknown-factor problem. For example, find 32 ÷ 8 by finding the number that makes 32 when multiplied by 8.
3.OA.C.7
Fluently multiply and divide within 100, using strategies such as the relationship between multiplication and division (e.g., knowing that 8 × 5 = 40, one knows 40 ÷ 5 = 8) or properties of operations. By the end of Grade 3, know from memory all products of two one-digit numbers.
3.OA.D.9
Identify arithmetic patterns (including patterns in the addition table or multiplication table), and explain them using properties of operations. For example, observe that 4 times a number is always even, and explain why 4 times a number can be decomposed into two equal addends.
Phiên bản 2.03

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Công trình của Giáo viên

Juego de Aritmética (Basado en Indagación) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein, traducido por Diana López THCS
THPT
Có hướng dẫn
Bài tập
Toán
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Khoa học về trái đất
Hoá học
Vật lý
Sinh học
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THPT
THCS
Khác Vật lý
Hoá học
Sinh học
Math facts - Using the Multiplication Chart Tapan Sarkar THCS Lab Toán
Back to the Basics Nyetta Abernathy THPT
K-5
THCS
Lab
Bài tập
Toán
Discovering divisibility rules Stacy Larson THCS
THPT
Lab Toán
ARITHMETIC_DIVISON Arlete Cabral K-5 Lab Toán
OBJETO DE APRENDIZAGEM: ARITHMETIC Arlete Moura de Oliveira Cabral e Maria Cleide da Silva Barroso K-5 Có hướng dẫn Toán
Operações Aritméticas Fundamentais Georgyana Cidrão; Francisco Régis Vieira Alves K-5 Có hướng dẫn
Lab
Toán
곱셈 나눗셈 연습 SIM 사용설명서 이화국(Wha Kuk Lee) THCS
K-5
Demo
Câu hỏi
Bài tập
Toán
Vật lý

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Afrikaans Tất cả Afrikaans Download Run now Rekenkunde
Albanian Tất cả shqip Download Run now Aritmetika
Amharic Tất cả Amharic Download Run now የሒሳብ ስሌቶች
Anh Tất cả English Download Run now Arithmetic
Arabic Tất cả العربية Download Run now arithmetic
Arabic, Saudi Arabia Tất cả العربية (السعودية) Download Run now arithmetic
Basque Tất cả Euskara Download Run now Aritmetika
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now ARITMETIKA
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now Aritmética
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 算术
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now 算數
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Aritmetika
Danish Tất cả Dansk Download Run now Aritmetisk
Do Thái Tất cả עברית Download Run now חשבון
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Rechnen
Estonian Tất cả Eesti Download Run now Aritmeetika
Georgian Tất cả ქართული Download Run now არითმეტიკა
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 곱셈 나눗셈 연습
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Rekenen
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Szorzótábla játék
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Αριθμητικός
Indonesian Tất cả Bahasa Indonesia Download Run now Aritmatika
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Арифметика
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Aritmētika
Macedonian Tất cả македонски Download Run now АРИТМЕТИКА
Marathi Tất cả मराठी Download Run now अंकगणित
Nga Tất cả русский Download Run now Арифметика
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 計算
Persian Tất cả فارسی Download Run now حساب
Pháp Tất cả français Download Run now Arithmétique
Polish Tất cả polski Download Run now Arytmetyka
Romanian Tất cả română Download Run now Aritmetica
Serbian Tất cả Српски Download Run now АРИТМЕТИКА
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Aritmetika
Spanish Tất cả español Download Run now Aritmética
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Aritmética
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Aritmética
Swahili Tất cả Swahili Download Run now Hesabu
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Matteräkning
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Aritmetik
Turkmen Tất cả Turkmen Download Run now Arifmetika
Ý Tất cả italiano Download Run now tabelline

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Macromedia Flash 9 or later
OS X 10.9.5 or later
Macromedia Flash 9 or later
Macromedia Flash 9 or later

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
  • Michael Dubson (developer/lead)
  • Trish Loeblein