Tạo dựng một phân tử

Tạo dựng một phân tử Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Công thức phân tử
 • Cấu trúc phân tử
 • Isomer
Java Logo Sim gốc và các bản dịch

Chủ đề

 • Công thức phân tử
 • Cấu trúc phân tử
 • Isomer
 • Phân tử

Mô tả

Thử xem bạn có thể tạo dựng bao nhiêu phân tử từ các nguyên tử ban đầu. Thu thập các phân tử và quan sát chúng dưới dạng 3D!

Mục tiêu học tập

 • Mô tả sự khác nhau giữa nguyên tử và phân tử.
 • Xây dựng những phân tử đơn giản từ nguyên tử.
 • Phân biệt giữa hệ số và chỉ số dưới trong một công thức hoá học.
 • Tạo dựng các phân tử từ công thức hoá học.
 • Liên kết các tên thông thường của phân tử với các biểu diễn phức tạp của chúng.
 • Thí nghiệm bằng cách liên kết các nguyên tử để tạo dựng những phân tử lớn hơn.
Phiên bản 1.0.2

Công trình của Giáo viên

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Denzell Barnett (lead developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Christine Denison
 • Kelly Lancaster
 • Emily B. Moore
 • Jonathan Olson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • base64-js-1.2.0.js
 • es6-promise-1e68dc.auto.min.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • mdn-array-from-polyfill.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • three-r104.js