States of Matter


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matter
Mô tả This lesson plan is for grade 10 science students, to give a brief introduction to molecular interaction and external forces that affect the transition of matter from one state to another.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Sinh học, Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Guided Activity, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gas, liquid, molecules, solid, states of matter
Mô phỏng Tương tác nguyên tử (HTML5), Sự khuếch tán (HTML5), Tính chất của chất khí (HTML5), Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất, Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5), Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả Muhammed Chuka Joof
Trường / Tổ chức MCJSupport Org
Ngày đăng ký 29/01/2023
Ngày cập nhật 29/01/2023