PhET Collision Lab - Elastic 1D


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề PhET Collision Lab - Elastic 1D
Mô tả This lab takes students through elastic collisions. It has a focus on conservation of kinetic energy and momentum. It includes scaffolds for students who are english learners.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá collisions, conservation, elastic, energy, kinetic energy, momentum
Mô phỏng Va chạm (HTML5)


Tác giả Shawn Kirby, Robin Hinchliffe, Brenda Perna
Trường / Tổ chức Palm Springs High School
Ngày đăng ký 11/07/2022
Ngày cập nhật 11/07/2022