Online lab - Wien's law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Online lab - Wien's law
Mô tả This activity tackles is set up so students are able to describe what happens to the blackbody spectrum as you increase or decrease the temperature and find the relationship between the temperature and the wavelength at the peak of the curve.
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Wien's law, blackbody, inquiry, peak wavelength
Mô phỏng Quang phổ của thể đen (HTML5)


Tác giả Carlos Muñoz Elizondo
Trường / Tổ chức Think Ahead Academy
Ngày đăng ký 14/01/2022
Ngày cập nhật 14/01/2022