Intro Lab


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Intro Lab
Mô tả This is a basic lab on discovering Newton's Second Law of Motion. Students will collect data, graph, analyze and develop a model of Newton's Second Law.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Acceleration, Net Force, Newton's Second Law
Mô phỏng Lực và Chuyển động


Tác giả David Wirth
Trường / Tổ chức Millennium High School Science Department
Ngày đăng ký 28/09/2021
Ngày cập nhật 28/09/2021