Phet Forces and Motion Basics: Friction lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Phet Forces and Motion Basics: Friction lab
Mô tả Design procedures to find static and kinetic coefficients of friction. Then add something on top of the wooden box and predict the force required to get the items to start moving and the force required to get them to move at constant speed.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá coefficient of friction, friction, predict
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Yau-Jong Twu
Trường / Tổ chức Eleanor Roosevelt High School, pgcps
Ngày đăng ký 25/06/2021
Ngày cập nhật 25/06/2021