Relationship between frequency and mass, k, and g


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Relationship between frequency and mass, k, and g
Mô tả Instructions for students to discover the qualitative effect of mass, spring constant, and g on the frequency of an oscillating spring.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá frequency, mass, oscillating, spring
Mô phỏng Con lắc lò xo: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Rosalee Lamm
Trường / Tổ chức Portland Public Schools
Ngày đăng ký 25/04/2021
Ngày cập nhật 25/04/2021