Projectile Motion - Lab Experiment


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion - Lab Experiment
Mô tả We will test the projectile motion of a tossed ball that is set at a given height and angle and released at different speeds to show that time does not differ with speed.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá horizontal, horizontal independent, independent, mass, motion, projectile, projectile motion, time, velocity
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Maryam Alblooshi
Trường / Tổ chức University Of Sharjah
Ngày đăng ký 24/04/2021
Ngày cập nhật 24/04/2021