Proving Newton's Second Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Proving Newton's Second Law
Mô tả Structured Inquiry Based Virtual Lab Activity in which students gather data about the net force exerted on an object, its mass and acceleration in various fashions to show the proportionality of each quantity with respect to one another to graphically prove Newton's Second Law using data and graphical analysis.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Forces, Graphing, Linearizing, Mathematical Modeling, Proportionality
Mô phỏng Các lực trên 1 trục tọa độ


Tác giả Jacob Zalkind
Trường / Tổ chức Cecil County Public School
Ngày đăng ký 16/02/2021
Ngày cập nhật 16/02/2021