Experimental Design Practice


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Experimental Design Practice
Mô tả An activity where students write testable hypotheses, introduce one variable, gather data for the dependent variables of period and height of swing, and determine if the data supports their hypotheses or not.
Chủ đề Khác
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conclusion, data analysis, hypothesis
Mô phỏng Con lắc (HTML5), Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả Mary Stowell
Trường / Tổ chức Richland Center High Scholl
Ngày đăng ký 14/02/2021
Ngày cập nhật 14/02/2021