Expandiendo y Factorizando Expresiones Algebraicas A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Expandiendo y Factorizando Expresiones Algebraicas
Mô tả -Usa las propiedades distributivas y conmutativas para hacer una expresión equivalente. -Usa un factor común para escribir una expresión algebraica en forma factorizada.
Chủ đề Toán
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá distribución, expresiones, factorización, factorizar
Mô phỏng Đại số với mô hình diện tích (HTML5)


Tác giả Amanda McGarry (Traducción de Mayra Tavares)
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 24/12/2020
Ngày cập nhật 04/07/2023