Expandiendo y Factorizando Expresiones Algebraicas Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Expandiendo y Factorizando Expresiones Algebraicas
Mô tả -Usa las propiedades distributivas y conmutativas para hacer una expresión equivalente. -Usa un factor común para escribir una expresión algebraica en forma factorizada.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá distribución, expresiones, factorización, factorizar
Mô phỏng Đại số với mô hình diện tích (HTML5)


Tác giả Amanda McGarry (Traducción de Mayra Tavares)
Email liên lạc Diana.LopezTavares@Colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 24/12/2020
Ngày cập nhật 06/01/2021