Energy Conservation Simulation Lab


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Energy Conservation Simulation Lab
Mô tả In this lab students will explore the features of the Energy Skate Park and observe the transfers of energy among different forms.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation, energy, inquiry, lab, simulation
Mô phỏng Công viên ván trượt (HTML5)


Tác giả Ross Pinkerton, Joanne Roque
Email liên lạc rkennedy@hccs.hunter.cuny.edu
Trường / Tổ chức Hunter College High School
Ngày đăng ký 23/12/2020
Ngày cập nhật 23/12/2020