projectile motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề projectile motion
Mô tả in this lab , student will know about projectile motion , Given the initial speed, students will determine the angle at which the range of the projectile is maximum
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá , physics lab, projectile motion lab, worksheet
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả alanood saud aziz
Email liên lạc u18200702@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức alanood saud
Ngày đăng ký 01/12/2020
Ngày cập nhật 01/12/2020