linear momentum and collisions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề linear momentum and collisions
Mô tả evaluating the conservation of linear momentum and kinetic energy.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balls, collisions, energy, linear momentum
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Alya mohamed
Email liên lạc alaya_33@hotmail.com
Trường / Tổ chức university of sharjah
Ngày đăng ký 30/11/2020
Ngày cập nhật 30/11/2020