linear momentum and collisions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề linear momentum and collisions
Mô tả evaluating the conservation of linear momentum and kinetic energy.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balls, collisions, energy, linear momentum
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Alya mohamed
Trường / Tổ chức university of sharjah
Ngày đăng ký 30/11/2020
Ngày cập nhật 30/11/2020