Conservation of Mechanical Energy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation of Mechanical Energy
Mô tả 1- To verify the conservation of mechanical energy by determining the relationship between kinetic energy and potential energy 2- To study the difference between conservative and nonconservative forces
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Conservation of Mechanical Energy, physics lab, worksheet
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Mansour Elbshari
Trường / Tổ chức university of sharjah
Ngày đăng ký 26/11/2020
Ngày cập nhật 26/11/2020