Projectile motion – Complementary Angles and Range


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile motion – Complementary Angles and Range
Mô tả This a small experiment that allows students to assess how angle affects the range of a projectile, specifically complementary angles of launch
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá 2D motion, Projectile, Rage, complementary angles, launch angle
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Wafa’a Al Kathiri
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 25/11/2020
Ngày cập nhật 30/11/2020